preskoči na sadržaj

Centar za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj" Zagreb

 

11. sjednica UV održana dana 26.04.2017.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika 10. sjednice UV
 2. Obavijest o imenovanju novog predstavnika radnika Centra u Upravnom vijeću
 3. Rješenje Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku o provedenom inspekcijskom nadzoru
 4. Razno

Z a k l j u č c i :

1.Jednoglasno se prihvaća zapisnik 10. sjednice UV.

2.Upravno vijeće primilo je na znanje informaciju o imenovanju novog predstavnika radnika u Upravno vijeće Centra.

3.Jednoglasno se prihvaća prijedlog da se na sljedećoj sjednici Upravnog vijeća,  istom obrazloži i preda na uvid cjelokupni dokazni materijal koji je Centar temeljem Rješenja o inspekcijskom nadzoru u obvezi dostaviti Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

 

10. sjednica UV održana dana 08.03.2017.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika 9. sjednice UV
 2. Imenovanje ravnateljice Centra „Slava Raškaj“ Zagreb
 3. Razno

O d l u k a :

1.JELENA GRABOVAC, dipl. socijalna radnica,  iz Zagreba, Miroslava Milića 8/1, imenuje se ravnateljicom Centra za odgoj i obrazovanje «Slava Raškaj» Zagreb.

Upravno vijeće će sa JELENOM GRABOVAC, dipl. soc. rad. sklopiti Ugovor o radu za radno mjesto ravnateljice, u punom radnom vremenu na određeno vrijeme, u trajanju od četiri godine s početkom od 09.03.2017. godine.

Ova Odluka o izboru ravnateljice dostavlja se na prethodnu suglasnost ministrici nadležnoj za poslove socijalne skrbi.

Z a k l j u č a k :

1.Jednoglasno se prihvaća zapisnik 9. sjednice UV.

 

9. sjednica UV održana dana 22.02.2017.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika 8. sjednice UV
 2. Izbor ravnatelja/ice Centra „Slava Raškaj“ Zagreb
 3. Razno

O d l u k a :

1.U svezi raspisanog i objavljenog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Zagreb („Narodne novine“, „Jutarnji list“, Hrvatski zavod za zapošljavanje, web stranica i oglasne ploče Centra „Slava Raškaj“ Zagreb od 11.01.2017. i 18.01.2017.), za ravnateljicu Centra na mandat od četiri godine, većinom od 3 glasa izabire se JELENA GRABOVAC kao kandidatkinja koja ispunjava propisane uvjete.

Ova Odluka o izboru ravnateljice dostavlja se na prethodnu suglasnost ministrici nadležnoj za poslove socijalne skrbi.

Z a k l j u č a k :

Jednoglasno se prihvaća zapisnik 8. sjednice UV.

 

8. sjednica UV održana dana 15.02.2017.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika 7. sjednice UV
 2. Razgovor s kandidatima/kinjama čije su prijave pristigle na objavljeni  javni natječaj  za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra
 3. Razno

Z a k l j u č c i :

1.Jednoglasno se prihvaća zapisnik 7. sjednice UV.

2.Na sljedećoj sjednici Upravnog vijeća izvršiti će se izbor ravnatelja/ice Centra, a ista će biti održana početkom sljedećeg tjedna.

 

7. sjednica UV održana dana 31.01.2017.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika 6. sjednice UV
 2. Financijski izvještaj o radu Centra za 2016. godinu
 3. Izbor ravnatelja/ice Centra:

a)  informacije o natječaju za izbor ravnatelja/ice Centra

b) razmatranje prijava pristiglih na natječaj i utvrđivanje ispunjavanja uvjeta za natječaj

c) utvrđivanje liste kandidata/kinja koji će pristupiti razgovoru te određivanje vremena i mjesta održavanja razgovora s kandidatima/kinjama za ravnatelja/icu Centra

 1. Prijedlog novog Ugovora o zakupu dosadašnjem zakupcu Ljubici Posavčić vezano za nastavak korištenja poslovnog prostora Centra u Ilici 83
 2. Razno

O d l u k e :

1.Razgovori s kandidatima čije prijave ispunjavaju uvjete natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra održati će se 15.02.2017. godine u terminu od 15.00 – 17.00 sati, na lokaciji Vladimira Nazora 47, 1. kat, soba 104., o čemu će isti biti pravodobno obaviješteni.

2.Jednoglasno se donosi odluka da se sadašnjem zakupniku poslovnog prostora Centra u Ilici 83, površine 37 m/2 te dvorišnog prostora od 58 m2, Ljubici Posavčić vl. ugostiteljskog obrta „Ljevaonica“, ponudi sklapanje novog ugovora o zakupu na vrijeme od 6 mjeseci, sukladno članku 6. st. 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (N.N. br. 125/11 i 64/15).

Zakupniku Ljubici Posavčić uputiti će se ponuda za sklapanje novog ugovora o zakupu poslovnog prostora, nakon ishođene suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na prijedlog novog ugovora o zakupu poslovnog prostora.

Z a k l j u č c i :

1.Jednoglasno se prihvaća zapisnik 6. sjednice UV.

2.Konstatira se da voditeljica računovodstva Centra članovima UV nije obrazložila Financijski izvještaj Centra za 2016.godinu, te da je isti uputila iz ustanove prije nego li je UV razmatralo Financijski izvještaj na 7. sjednici UV te o istom donijelo odluku.

 

6. sjednica UV održana dana 17.01.2017.

Dnevni red:

 • Verifikacija zapisnika 5. sjednice UV
 • Odluka o ispravku  natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra
 • Razno

O d l u k a :

 • Jednoglasno se donosi odluka o ispravku dijela javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra objavljenog u Narodnim novinama br. 3/2017, Jutarnjem listu, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na internet stranici i oglasnim pločama Centra dana 11. siječnja 2017. godine. U dijelu natječaja koji se odnosi na dokumente koje je potrebno priložiti uz prijavu, briše se alineja u sljedećem tekstu: „4. dokaz o radnom iskustvu u propisanom akademskom zvanju i stupnju i na odgovarajućim poslovima (ugovor o radu ili potvrda poslodavca)“.

Z a k l j u č a k :

 • Jednoglasno se prihvaća zapisnik 5. sjednice UV.

 

5. sjednica UV održana dana 05.01.2017.

Dnevni red:

 • Verifikacija zapisnika 4. sjednice UV
 • Odluka o imenovanju v.d. ravnatelja/ice
 • Zamolba zakupca Lj. Posavčić za produljenje ugovora o zakupu te korištenje dodatne podrumske neuređene prostorije u Ilici 83
 • Razno

O d l u k e :

 • Jednoglasno se donosi odluka kojom se za vršitelja dužnosti ravnateljice Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Zagreb, s danom 08. siječnja 2017. godine, imenuje Lidija Andrijević Gajić, prof. defektolog logoped.
 • Vršitelj dužnost ravnateljice biti će na dužnosti ravnateljice do završetka procedure izbora ravnatelja/ice ustanove sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi i Zakona o ustanovama, a najduže do godinu dana od dana imenovanja.
 • Jednoglasno se donosi odluka da se natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice objavi u Narodnim novinama, Jutarnjem listu, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici/oglasnoj ploči Centra.

Z a k l j u č c i :

 • Jednoglasno se prihvaća zapisnik 4. sjednice UV.
 • Rješavanje točke 3. dnevnog reda odgađa se do daljnjeg.

 

4. sjednica UV održana dana 12.12.2016.

Dnevni red:

 • Verifikacija zapisnika 3. sjednice UV
 • Zahtjev ravnateljice za razrješenje prije isteka mandata
 • Zamolba zakupca Lj. Posavčić za produljenje ugovora o zakupu te korištenje dodatne  podrumske neuređene prostorije u Ilici 83
 • Razno

O d l u k e :

 • Jednoglasno se usvaja zahtjev ravnateljice S. Jelić za razrješenje s funkcije ravnateljice Centra „Slava Raškaj“ Zagreb s datumom 07.01.2017. godine.
 • Jednoglasno se usvajaju obrazloženja financijskih planova Centra za razdoblje 2017.-2019. godine.

Z a k l j u č c i :

 • Jednoglasno se prihvaća zapisnik 3. sjednice UV.
 • Upravno vijeće će utvrditi stvarno stanje poslovnog prostora koji zakupac želi dodatno urediti, te će se isti obavijestiti da dostavi dodatna 2 troškovnika za uređenje predmetne prostorije. Nakon navedenog Upravno vijeće donijeti će odluku o eventualnom sklapanju novog ugovora o zakupu sa zakupnikom Lj. Posavčić te uređenju dodatne poslovne prostorije.

 

3. sjednica UV održana dana 08.11.2016.

Dnevni red:

 • Verifikacija zapisnika 2. sjednice UV
 • Rebalans Financijskog plana Centra za 2016. godinu
 • Informacija ravnateljice o mogućnosti  podnošenja zahtjeva za razrješenje prije isteka mandata
 • Razno

O d l u k a :

 • Jednoglasno se donosi rebalans Financijskog plana Centra za 2016. godinu na izvoru financiranja 31.

Z a k l j u č a k :

 • Jednoglasno se prihvaća zapisnik 2. sjednice UV.

 

2. sjednica UV održana dana 23.09.2016.

Dnevni red:

 • Verifikacija zapisnika 1. sjednice UV
 • Školski kurikulum za šk. god. 2016./2017. za osnovnu i srednju strukovnu  školu  Centra
 • Godišnji plan i program rada Centra za šk. god. 2016./2017.
 • Prijedlog novog Pravilnika o radu Centra
 • Izvještaj Povjerenstva za kvalitetu Srednje strukovne škole za šk. god. 2015./2016., te izbor  članova za šk. god. 2016./2017.
 • Zamolba Poljske škole za produljenje Sporazuma o suradnji u šk. god. 2016./2017.
 • Razno

O d l u k e :

 • Jednoglasno se donosi Školski kurikulum za šk. god. 2016./2017. za Osnovnu i Srednju strukovnu školu Centra.
 • Jednoglasno se donosi Godišnji plan i program rada Centra za šk. god. 2016./2017.
 • Jednoglasno se donosi novi tekst Pravilnika o radu Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Zagreb, u skladu sa odredbama Zakona o radu (N.N. 93/2014), Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (N.N. 42/14) i Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (N.N. 141/12). Novi tekst Pravilnika o radu Centra dostaviti će se na suglasnost Ministarstvu socijalne politike i mladih.
 • Jednoglasno se prihvaća Izvještaj Povjerenstva za kvalitetu za šk. god. 2015./2016. te se za šk. god. 2016./2017. imenuje Povjerenstvo za kvalitetu u sljedećem sastavu:
  • Zdenko Ljubić, Davorka Vajs Kristović, Goran Hudovsky i Ivan Krolo iz reda nastavnika   i stručnih suradnika,
  • Marijana Grgin iz reda dionika na prijedlog osnivača,
  • Barbara Demšer, učenica, iz reda polaznika,
  • Damir Radanović iz reda roditelja.
 • Jednoglasno se donosi odluka da se s Poljskom školom sklopi Sporazum o suradnji za šk. god. 2016./2017. prema kojem bi cijena korištenja prostorija Centra iznosila 25 kn po satu po učionici, za ukupno 6 učionica (ukupno 20 sati tjedno), što ukupno iznosi 2000 kn mjesečno. Poljska škola bi nastavu održavala svake subote (osim u dane hrvatskih praznika, te zimskih i ljetnih školskih praznika) u razdoblju od rujna 2016.g. do lipnja 2017.g., u vremenu između 08.00 - 16.00 sati.
 • Prihvaća se zamolba zakupca Eugena Pervana te će istom Centar refundirati trošak zamjene cirkularne pumpe u kotlovnici zgrade u Ilici 83 u iznosu od ukupno 3.000,00 kn. Nadalje, zakupcu će se mjesečna zakupnina počevši od rujna 2016. do završetka radova na rekonstrukciji kotlovnice u Ilici 83, obračunati u 50% manjem iznosu od redovne mjesečne zakupnine koju plaća Centru temeljem Ugovora o zakupu poslovnog prostora sklopljenog 07.01.2015. godine.

 

1. sjednica UV održana dana 15.07.2016.

Dnevni red:

 • Konstituiranje Upravnog vijeća - izbor predsjednika/ce i zamjenika/ce  predsjednika/ce Upravnog vijeća
 • Izvještaj o radu Centra u šk. god. 2015./2016.
 • Razno

O d l u k a :

 • Jednoglasnom odlukom za predsjednicu Upravnog vijeća Centra „Slava Raškaj“ Zagreb imenuje se Ruža Zelić, a za zamjenika predsjednice Boro Kljajić. Za zapisničara Upravnog vijeća imenuje se tajnik Centra Goran Sajić.

Z a k l j u č a k :

Izvještaj o radu Centra za šk. god. 2015./2016. primljen na znanje.
 


e-Dnevnik
Lista linkova je prazna
Publikacije

‹

Letak CZSS-a

Društvene mreže

Programi EU

Erasmus+

Korisni linkovi
Kalendar
« Studeni 2017 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

CMS za škole logo
Centar za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj" Zagreb / Ulica Vladimira Nazora 47, HR-10000 Zagreb / centar-sraskaj-zg.skole.hr / ured@centar-sraskaj-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju