preskoči na sadržaj

Centar za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj" Zagreb

Natječaji za radna mjesta

Autor: Administrator , 12. 6. 2020.

KLASA:     112-01/20-02/3
UR.BROJ: 268-03/01-20-1

Temeljem članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (N.N. br. 61/18) ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje «Slava Raškaj» Zagreb, Vladimira nazora 47, raspisuje

NATJEČAJ
za radna mjesta

1. Nastavnik predmetne nastave – hrvatski jezik i njemački jezik (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme, traženi broj radnika: 1, mjesto rada: Zagreb

Uvjeti za prijem u radni odnos:
1. završen diplomski sveučilišni studij hrvatskog jezika i njemačkog jezika
2. položen stručni ispit ili roku od 24 mjeseca
3. stečene pedagoške kompetencije ili u roku od 24 mjeseca
4. nepostojanje prepreka iz  čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20)
5. hrvatsko državljanstvo.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente (dovoljne su preslike dokumenata):
1. životopis
2. dokaz o stručnoj spremi (diploma)
3. dokaz o položenome stručnom ispitu
4. dokaz o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
6. dokaz o hrvatskom državljanstvu.

 

2. Računovodstveni referent (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme, traženi broj radnika: 1, mjesto rada: Zagreb

Uvjeti za prijem u radni odnos:
1. završeno srednjoškolsko obrazovanje ekonomskog usmjerenja
2. godinu dana radnog iskustva uz poznavanje rada na računalu
3. nepostojanje prepreka iz  čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20)
4.  hrvatsko državljanstvo.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente (dovoljne su preslike dokumenata):
1. životopis
2. dokaz o stručnoj spremi
3. dokaz o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
5. dokaz o hrvatskom državljanstvu.

Prednost imaju kandidati s iskustvom rada u centralnom obračunu plaća (COP) i knjigovodstvenim aplikacijama za korisnike državnog proračuna.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana posljednje objave natječaja.

Na natječaj za gore navedena mjesta se mogu ravnopravno prijaviti osobe obaju spola, a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili testiranje i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Kandidat koji ne pristupi razgovoru/provjeri/testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Do donošenja odluke o izboru, natječaj može biti poništen bez obrazloženja. Rezultati javnog natječaja oglasit će se na službenim stranicama Centra „Slava Raškaj“ Zagreb. Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja što uključuje i objavu obavijesti o izabranom kandidatu na službenoj stranici Centra.

Odabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa mora dostaviti izvornike ili ovjerene preslike traženih dokumenata.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u javnu službu, sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (''Narodne novine'',  broj 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rada („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 109/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 – pročišćeni tekst, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo prednosti pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate, samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED
/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20
ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Pismene prijave s prilozima dostaviti isključivo na adresu: Centar «Slava Raškaj» Zagreb, Nazorova 47, Zagreb, s naznakom: «Za natječaj – nastavnik hrvatskog i njemačkog jezika» odnosno «Za natječaj – računovodstveni refernet».

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

U Zagrebu, 12.06.2020.

 Ravnateljica:
Jelena Grabovac, dipl. soc. rad.
 
Korisno
Lista linkova je prazna
Lista linkova je prazna
ZERO WASTE POWER


(1.9.2019.-31.8.2021.)

UNSTOPPABLE WITH YOU

UNSTOPPABLE WITH YOU

BLOG PROJEKTA


 

Publikacije

Društvene mreže

Programi EU

Erasmus+

CMS za škole logo
Centar za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj" Zagreb / Ulica Vladimira Nazora 47, HR-10000 Zagreb / centar-sraskaj-zg.skole.hr / ured@centar-sraskaj-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju