preskoči na sadržaj

Centar za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj" Zagreb

Odjel psihosocijalne rehabilitacije za djecu osnovnoškolske i srednjoškolske dobi

Psihosocijalna rehabilitacija – odnosi se na kognitivne i funkcionalne vještine kao i razvoj socijalnih vještina koje mogu biti  ostvarene kod osoba koje prolaz kroz proces rehabilitacije.

Centar korisnicima pruža sljedeće usluge:

 1. boravak, smještaj, prehranu, njegu i brigu o zdravlju;
 2. odgoj i edukacijsku rehabilitaciju;
 3. usvajanje znakovnog jezika;
 4. kineziterapiju i sportske aktivnosti;
 5. senzornu integraciju;
 6. glazbenu terapiju i glazbene aktivnosti;
 7. stimulacije pokretom;
 8. likovnu terapija i likovne aktivnosti;
 9. psihološku pomoć;
 10. sociopedagošku pomoć;
 11. socijalnu rehabilitaciju.

 

 1. Boravak, smještaj, prehrana, njega i briga o zdravlju

 

a) Boravak

Korisnici koji ostaju u boravku su djeca s rješenjem Centra za socijalnu skrb za poludnevni i cjelodnevni boravak, te tjedni i stalni smještaj.

Za individualni rad u psihosocijalnoj rehabilitaciji prema čl. 65. koristi se povremeni boravak u trajanju od najviše 12 sati tjedno.

U dnevnom boravku osnovne škole korisnici su raspoređeni u 4 odgojne skupine. Svaka skupina ima od 8 – 10 korisnika s kojima rade 4 odgojitelja uz pomoć medicinske sestre. Jedan odgojitelj radi 16,5 sati tjedno u poludnevnom boravku i vodi manju skupinu korisnika s većim poremećajem u ponašanju.

U povremeni boravak uključuju se korisnici u 12 satni tjedni program.

U dnevnom boravku srednje škole korisnici su raspoređeni u A i B turnus i popodne borave  u 2 odgojne skupine s kojima rade 2 odgojitelja . Svaka skupina ima oko 15 korisnika. Veći dio njih poslije ručka  odlazi  kućama.

 

b) Smještaj

 

Prijam i smještaj

Smještaj djece u dom prilagođen je i primjeren dobi i potrebama djeteta. Roditelj se upoznaje s načinom boravka u domu i mogućnostima povremenog tjednog i stalnog smještaja, a po potrebi se osigurava i smještaj  roditelja na neko vrijeme kako bi dijete steklo emocionalnu sigurnost boravka u domu, sve u svrhu lakše i bolje edukacije i rehabilitacije.

Organizacija života u domu Centra „Slava Raškaj“ prilagođena je djeci s posebnim potrebama u predškolskoj , osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj dobi. Obuhvaćena su djeca od 0. do 21. godine starosti. Dom je na raspolaganju 24 sata. U radu doma angažirani su stručni djelatnici za obavljanje određene aktivnosti. To su: defektolozi, predmetni nastavnici, odgojitelji, medicinske sestre, odgojitelj za rad noću, te tehničko osoblje.

 

Prehrana

Velika pažnja posvećuje se zdravoj prehrani korisnika. Osiguravamo djeci raznovrsnu i kvalitetnu ishranu kroz pet obroka: zajutrak, doručak, ručak, užinu i večeru. U skladu s tim formirana je komisija koja brine o zdravoj i pravilnoj prehrani korisnika za predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski uzrast. Jelovnik se prilagođava i korisnicima koji iz zdravstvenih razloga trebaju posebnu prehranu. Posebna pažnja se posvećuje i stjecanju kulturno-higijenskih navika pri konzumiranju hrane kod korisnika s većim teškoćama, pa su tako uz odgojitelje i medicinsku sestru  uvedeni i radni terapeuti.

 

Njega i briga o zdravlju

U domu je organiziran stručni nadzor u svrhu zaštite psihičkog i fizičkog zdravlja djece. Navedeno uključuje preventivni rad, edukaciju, cijepljenje, stomatološku zaštitu.  Zdravstvena zaštita uključuje kurativnu njegu bolesne djece u domu, a u slučaju bolničkog liječenja potpunu skrb i nadzor te kontakte s bolničkim ustanovama, roditeljima i obitelji. Važnu ulogu u radu ima partnerstvo s biološkim roditeljima, udomiteljima, skrbnicima i članovima šire obitelji. Svi su oni članovi Povjerenstva za kvalitetno praćenje zdravstvenog stanja djeteta.

 

 1. Odgoj i edukacijska rehabilitacija

Dio je psihosocijalne rehabilitacije i odnosi se na:

- usvajanje motoričkih i praktično-osobnih vještina (razvoj grube i fine motorike, kultura hranjenja,osobna higijena, osobni izgled i urednost, odijevanje, zdravlje i sigurnost, održavanje stambenog prostora, održavanje odjeće, aktivnosti u kuhinji i blagovaonici);

- usvajanje spoznajno-društvenih vještina (poznavanje neposredne i bliže okolice, kretanje i putovanje, poznavanje i korištenje usluga raznih ustanova i javnih službi, orijentacija u vremenu, korištenje komunikacijskih vještina, usvajanje matematičko – praktičnih znanja i njihova primjena, upoznavanje osobina i odnosa među predmetima;

- razvijanje interesno kreativnih aktivnosti (razvijanje interesa za provođenje aktivnosti , poticanje inicijativnosti i kreativnosti, uključivanje u aktivnosti slobodnog vremena);

- emocionalni razvoj i usvajanje socijalno-vrijednosnog  sustava (odnos prema sebi- prepoznavanje, izražavanje i kontrola emocija, spoznaja vlastitih osobina i potreba, odabir ponašanja i prihvaćanje odgovornosti; odnos prema drugima – socijalna interakcija, razvijanje grupnih odnosa, prihvaćanje suradnje i zajedništva, prevladavanje sukoba; odnos prema okolini, upoznavanje s kulturnim, tradicionalnim i nacionalnim vrijednostima zajednice, pozitivan odnos prema društvenim vrijednostima).

 

Edukacija se provodi  prema gore navedenom programu kroz učenje i usvajanje novih vještina, razvoj komunikacije i govora.

Program rada pratio je programe u nastavi, a sadržaji se odnose na pomoć u učenju, pisanju domaćih zadaća u višim razredima i vježbama grafomotorike, te početnom  čitanju, pisanju  te matematičkim vještinama u nižim razredima.

 

Raspored dnevnih aktivnosti :

- od 12,30 – 14,00 sati je vrijeme igre i rekreacije;

- od 14,00 – 14,45 vrijeme učenje;

- od 14,50 – 15,35 vrijeme odgojnih aktivnosti;

- od 15, 35 – 16,00 vrijeme odmora za učenike;

- od 16,00 – 18,30  slobodno vrijeme;

- od 18,30 – 21,00 večernje dežurstvo i organizirani sadržaji rada za slobodno vrijeme

 

U odgojnom radu s korisnicima uzimaju se u obzir potrebe učenika pa se rad i programi sve više individualiziraju i prilagođavaju mogućnostima korisnika, kako bi svi u mogli pronaći sebe i ostvariti što bolje rezultate.

Korisnicima se pružaju usluge koje im mogu u najvećoj mjeri pomoći  u stjecanju novih vještina i rehabilitaciji.

Tjedne aktivnosti korisnika predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi odvijaju se kroz:

 • kulturne sadržaje;
 • sportske sadržaje;
 • radionice.

 

 1. Usvajanje znakovnog jezika

Uključuje ranu stimulaciju i usmjeravanje na vizualnu komunikaciju s korisnicima oštećena sluha, govornim i dodatnim teškoćama; usvajanje, razvijanje i uspostavljanje komunikacijskih vještina, spoznaje i navika u manualnoj komunikaciji znakovnim jezikom; poticanje i primjena kreativnog izražavanja znakovnim jezikom u socijalnoj komunikaciji, svakodnevnom životu i profesionalnom okruženju. Edukacija se provodi s učenicima, djelatnicima i roditeljima.

 

 1. Kineziterapija i sportsko-rekreacijske aktivnosti

Kineziterapija i sportsko-rekreacijske aktivnosti obuhvaćaju aktivnosti usmjerene na uspostavljanje, održavanje i povećanje opsega pokreta, održavanje i povećavanje mišićne snage, povećavanje izdržljivosti, razvijanje i poboljšanje koordinacije pokreta, povećanje brzine pokreta, korekcija položaja tijela, poboljšanje funkcije drugih organskih sustava i dr.

Program se provodi u obliku individualnog rada i rada u manjim homogeniziranim grupama.

U program su uključeni svi uzrasti, tj. djeca u predškolskim i školskim odjeljenjima razredne i predmetne nastave. Korisnici u slobodno vrijeme imaju i sportsku gimnastiku, a rade i na pripremama za školske priredbe.

 

 1. Senzorna integracija

Uključuje vestibularnu stimulaciju, proprioceptivnu stimulaciju, taktilnu stimulaciju, auditivnu stimulaciju, vizualnu stimulaciju, te oralnu, olfaktornu i gustativnu stimulaciju.

 

 1. Glazboterapija i glazbene aktivnosti

Uključuje pasivno slušanje glazbe, aktivno sudjelovanje u muziciranju, glazbenu stimulaciju, razvijanje vještina aktivnog sudjelovanja, pridržavanja predmeta i opuštanja dijelova tijela. Aktivnosti terapijskog rada su slušanje glazbe i pripreme za priredbu;

 

 1. Stimulacije pokretom

Program stimulacija pokretom provodi se kroz grupni rad sa svom djecom unutar  predškolskog, rehabilitacijskog odjeljenja i kroz rad sa svim nižim razredima osnovne škole; a uključuje i aktivnosti u okviru priprema za priredbe.

 

 1. Likovna terapija i likovne aktivnosti

Podrazumijeva jačanje samopouzdanja, buđenje i razvijanje sposobnosti stvaranja i kreativne igre kroz neposredno iskustvo i doživljaj, mogućnost neverbalnog izražavanja putem boje, linije i oblika, tj. slikanjem, crtanjem i modeliranjem.

 

 1. Psihološka podrška

Obuhvaća pružanje podrške i pomoći u razdoblju adaptacije, psihologijsku obradu korisnika (utvrđivanje inicijalnog stanja-kognitivnog, socio-emocionalnog i funkcionalnog, utvrđivanje stupnja potrebne podrške, praćenje-evaluacija), psihološko osnaživanje korisnika, prevenciju rizičnog ponašanja, pomoć pri rješavanju konfliktnih i drugih kriznih situacija, poticanje razvijanja primjerenih oblika ponašanja, razvijanje i podržavanje interpersonalnih odnosa korisnika, edukaciju i savjetodavni rad s roditeljima/skrbnicima, pripremu za stanovanje uz podršku i podrška pri zapošljavanju.

 

 1. Sociopedagoška podrška

Sociopedagoška podrška uključuje primarnu prevenciju, detekciju, dijagnosticiranje, ranu intervenciju i tretman za korisnike s rizikom za poremećaje ili s poremećajima u ponašanju i problemima socijalne integracije.

 

 1. Socijalna rehabilitacija

Socijalna rehabilitacija obuhvaća poticanje kognitivnog i motoričkog razvoja; razvijanje vještina za samostalnu brigu o vlastitoj prehrani; razvoj i održavanje vještina za samostalnu brigu o osobnoj higijeni; pružanje pomoći pri snalaženju u vremenu i prostoru; razvoj socijalnih i emocionalnih osobina; razvijanje radnih navika; poticanje društveno prihvatljivog ponašanja korisnika.


Korisno
Lista linkova je prazna
Lista linkova je prazna
ZERO WASTE POWER


(1.9.2019.-31.8.2021.)

UNSTOPPABLE WITH YOU

UNSTOPPABLE WITH YOU

BLOG PROJEKTA


 

Publikacije

Društvene mreže

Programi EU

Erasmus+

CMS za škole logo
Centar za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj" Zagreb / Ulica Vladimira Nazora 47, HR-10000 Zagreb / centar-sraskaj-zg.skole.hr / ured@centar-sraskaj-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju